امروز  جمعه, ۱۳۹۸/۰۷/۲۶    |     لومیر جزو برترین تولید کننده های لوله های برق در ایران
  • ارتباط با ما

    02122260035

  • ایمیل

    info@lumiere.ir

دریافت کاتالوگ
لیست لوله های تولیدی
قطر خارج به میلیمتر
 
عنوان ضخامت به میلیمتر وزن شاخه 6 متری به گرم تیپ
20
)13.5PG(
1.5×20 1.5 800 معمولی
1.8×20 1.8 900 نیمه قوی
2×20 2 1000 قوی
25
PG(16)
1.5×25 1.5 1000 معمولی
1.9×25 1.9 1200 نیمه قوی
3×25 3 1700 قوی
32
PG(21)
1.8×32 1.8 1500 معمولی
2.4×32 2.4 1900 نیمه قوی
3.6×32 3.6 2800 قوی
40
PG(29)
1.8×40 1.8 1900 معمولی
3×40 3 2900 نیمه قوی
4.5×40 4.5 4300 قوی
50
PG(36)
1.8×50 1.8 2400 معمولی
2.4×50 2.4 3100 نیمه قوی
3.7×50 3.7 4600 قوی
63
PG(48)
1.9×63 1.9 3100 معمولی
3×63 3 4800 نیمه قوی
4.7×63 4.7 7200 قوی